Regulamin

I. Zasady ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym serwisie nieruchomości - www.nieruchomosci.zory.pl zwanym dalej Serwisem, którego wydawcą jest Nowe Miasto sp. z o.o., z siedzibą w Żorach przy ul. Katowickiej 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000344988, w szczególności:
a) określa zasady publikowania na stronach Serwisu ofert przez osoby prywatne zwane Ogłoszeniodawcami oraz pośredników nieruchomości, deweloperów, spółdzielnie mieszkaniowe i innych przedsiębiorców prowadzących zajmujących się obrotem nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym zwanych Przedsiębiorcami;
b) określa zasady wysyłania przez Użytkowników informacji
o zapotrzebowaniu oraz zapytań o oferty publikowane na łamach Serwisu.

2. Treść zamieszczanych w Serwisie ofert sprzedaży, wynajmu i dzierżawy nieruchomości, a w szczególności ich opisów nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

3. Opisy ofert nie mogą zawierać reklam: firm, stron internetowych lub innych serwisów nieruchomości. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia Nowe Miasto sp. z o.o. przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego natychmiastowego usunięcia.

4. Nowe Miasto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność publikowanych ofert, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Ogłoszeniodawcę lub Przedsiębiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie Ogłoszeniodawcy i Przedsiębiorcy.

5. Nowe Miasto sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do edytowania treści ofert publikowanych na stronie Serwisu.

6. Ogłoszeniodawcy i Przedsiębiorcy publikujący oferty w Serwisie wyrażają zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu mające na celu umożliwienie doprowadzenia do transakcji.

7. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Serwisu w szczególności celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych - np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami w celu oznaczenia ich w serwisie symbolem "Nowość" oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Serwisu powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Nowe Miasto sp. z o.o. do odmowy publikacji naruszających regulamin ofert bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie natychmiastowym.

8. Podawanie danych kontaktowych do Ogłoszeniodawcy lub Przedsiębiorcy w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego przeznaczone oraz zamieszczanie logo w miejscu przeznaczonym na zdjęcie nieruchomości jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Nowe Miasto sp. z o.o. do odmowy publikacji oferty bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionej opłaty.

9. Odpowiedzialność Nowe Miasto sp. z o.o. z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez Przedsiębiorcę za publikację oferty/ofert.

10. Korzystanie z dostępnych w Serwisie usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Nowe Miasto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.

11. Nowe Miasto sp. z o.o. nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.

 

II. Zasady publikacji ofert przez Przedsiębiorców

12. Publikacja ofert sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości oferowanych przez Przedsiębiorców dokonywana jest za pomocą panelu „Dodaj ogłoszenie”. Przedsiębiorca po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie jest zobowiązany do doładowania konta punktami, za które pobierana jest opłata z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem (załącznik nr 1).
Po doładowaniu konta, w celu publikacji ogłoszenia należy wypełnić wymagane pola formularza „dodaj ogłoszenie” oraz odznaczyć pole określające czas, w jakim ogłoszenie będzie widoczne w Serwisie. Za publikację ogłoszenia na okres 30 dni pobierana jest opłata w wysokości 1 (jednego) punktu. Za publikację ogłoszenia na 60 dni opłata wynosi 2 (dwa) punkty.

13. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (logo).

 

III. Zasady publikacji i zgłaszania ofert oraz zapytań za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Serwisu.

14. Na stronach Serwisu znajdują się formularze umożliwiające dokonanie następujących czynności:
a. opublikowanie w Serwisie oferty sprzedaży lub wynajmu nieruchomości oraz oferty kupna lub najmu nieruchomości (publikacja)
b. wysłanie do Przedsiębiorcy lub Ogłoszeniodawcy zapytania o konkretną ofertę prezentowaną w Serwisie (zapytanie)

Publikacja oferty w Serwisie

a. Publikacja ofert w Serwisie wymaga zarejestrowania się w Serwisie, zalogowania się na swoje konto oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.nieruchomosci.zory.pl/moje-konto,dodaj-ogloszenie.html, w tym wypełnienia treści ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól wskazanych jako obowiązkowe);
b. Rejestracja konta Ogłoszeniodawcy i Przedsiębiorcy jest potwierdzana mailem przesyłanym na adres wpisany w formularzu rejestracyjnym
c. Przedsiębiorcy zobowiązani są najpierw wykupić punkty, w jakich pobierana jest opłata za publikację ogłoszenia
d. Ogłoszeniodawcy mogą publikować ogłoszenia ofert prywatnych bez pobierania opłat
e. Publikacja oferty w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 24 godzin od aktywacji.
f. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć maksymalnie do pięciu zdjęć oferty nieruchomości (w formatach określonych na stronie Serwisu).
g. W okresie publikacji oferty Użytkownik może modyfikować treść oferty (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć oferty a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji oferty.
h. Zgłaszając ofertę Użytkownik oświadcza, że albo jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem zgłaszanej oferty, albo że jest uprawniony do dysponowania zgłaszaną nieruchomością.
i. Jedna oferta publikowana w Serwisie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości.
j. Użytkownik zgłaszający ofertę kupna lub najmu wyraża zgodę na przesłanie informacji o poszukiwanej nieruchomości/nieruchomościach wraz z jego danymi do biur nieruchomości - Przedsiębiorców.


Zgłoszenie zapytania

Aby zgłosić zapytanie dotyczące oferty (ofert) prezentowanej w Serwisie należy prawidłowo wypełnić pola w formularzu dostępnym pod zakładką „Zadaj pytanie sprzedającemu” na szczegółowej stronie oferty, będącej przedmiotem zainteresowania, wpisać poprawnie kod (token) oraz wysłać zapytanie za pomocą przycisku „wyślij”.
a. Użytkownik zgłaszający za pośrednictwem Serwisu zapytanie o ofertę prezentowaną na łamach Serwisu wyraża zgodę na przesłanie tej informacji wraz z jego danymi do Ogłoszeniodawcy lub Przedsiębiorcy publikującego daną ofertę oraz prowadzenie przez niego czynności zmierzających do zrealizowania transakcji.
b. Nowe Miasto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przebieg dalszych kontaktów między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą lub Przedsiębiorcą zainicjowanych przez wysłanie za pośrednictwem Serwisu zapytania, zapotrzebowania lub publikacją oferty w Serwisie.

Cennik publikacji ofert przez Użytkowników indywidualnych

Ogłoszeniodawcy (użytkownicy indywidualni), chcąc zamieścić prywatną ofertę sprzedaży lub wynajmu nieruchomości bez pośrednictwa agencji nieruchomości lub innej firmy nie ponoszą opłat. Opłata za publikację w Serwisie dla osób prywatnych nie jest pobierana.

Cennik publikacji ofert przez Przedsiębiorców

Opłata za publikację w Serwisie ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości przez Przedsiębiorcę - agencję nieruchomości, dewelopera, spółdzielnię mieszkaniową lub inny podmiot gospodarczy określa cennik Serwisu, dostępny na stronie.
Nowe Miasto sp. z o.o. nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu chyba, że odrębna umowa zawarta z Przedsiębiorcą stanowi inaczej.

Reklama w serwisie:

Na podstawie indywidualnie zawieranych umów między Nowe Miasto sp. z o.o. a Przedsiębiorcą w Serwisie istnieje możliwość dodania reklamy w postaci banerów graficznych. Za publikację reklamy pobierana jest opłata zgodna z dostępnym w Serwisie cennikiem reklamy. Istnieje możliwość indywidualnej wyceny, zgodnie z oczekiwaniami reklamodawcy.

c. Zasady odpowiedzialności

1. Nowe Miasto sp. z o.o. umożliwia Użytkownikom umieszczanie ofert w Serwisie nie ingerując w formę i treść tych ofert.

2. Nowe Miasto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z ofertą.

3. Nowe Miasto sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

4. Nowe Miasto sp. z o.o. ma prawo do usunięcia oferty, jeżeli narusza ona w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
- powszechnie uznane za obraźliwe,
- noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
- naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
- szkodzące dobremu imieniu lub renomie Nowe Miasto sp. z o.o. lub jego partnerów,
- wprowadzające w błąd.

5. Nowe Miasto sp. z o.o. nie odpowiada za:
- brak zainteresowania przedmiotem oferty,
- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu oferty,
- działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Nowe Miasto sp. z o.o. niezależnych,
- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji.

d. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Nowe Miasto sp. z o.o. usługi, w terminie 30 dni od dnia zakończenia publikacji oferty bądź dnia, w którym publikacja powinna się zakończyć.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Nowe Miasto sp. z o.o., ul. Katowicka 24, 44-240 Żory lub mailem na adres: niurto@nieruchomosci.zory.pl
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer oferty, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację oferty, okres publikacji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Nowe Miasto sp. z o.o. przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Nowe Miasto sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Nowe Miasto sp. z o.o. wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Nowe Miasto sp. z o.o. potwierdzenia przez Użytkownika

 

IV. Postanowienia końcowe

Regulamin dostępny jest w Serwisie . Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
O zmianie Regulaminu Nowe Miasto sp. z o.o. poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Nowe Miasto sp. z o.o. , nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji.
O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Nowe Miasto sp. z o.o. , której przedmiotem jest świadczenie przez Nowe Miasto sp. z o.o. usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

ico zamknij